• Experts
 • Specialismen
 • EMN in beeld
 • Over ons
 • Contact
  • Home
   Algemene Voorwaarden CED 
  Ga terug naar Home

  Algemene Voorwaarden CED 

  1.      Definities

  1.1    Onder Algemene Voorwaarden wordt verstaan: de onderhavige algemene Voorwaarden van CED.

  1.2    Onder CED wordt verstaan: CED Holding B.V., dan wel een aan haar gelieerde vennootschap.

  1.3    Onder Opdrachtgever wordt verstaan: iedere (rechts-)persoon, rechtspersoon in oprichting of personenassociatie, die met CED een Overeenkomst aangaat, respectievelijk wenst aan te gaan en naast deze (rechts-) persoon, rechtspersoon in oprichting of personenassociatie, hun vertegenwoordigingsbevoegde(n), zoals zaakwaarnemer(s), gevolmachtigde(n), lasthebber(s), rechtverkrijgende(n) of erfgenamen. 

  1.4    Onder Overeenkomst wordt verstaan: iedere contractuele verhouding(en)tussen Opdrachtgever en CED met betrekking tot de door CED te leveren diensten.

  1.5    Onder Partijen wordt verstaan: CED en Opdrachtgever.

    

  2.      Toepasselijkheid

  2.1    Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts)handelingen van Partijen met betrekking tot de totstandkoming, inhoud en uitvoering van de Overeenkomst (derhalve inclusief de offertefase). CED wijst uitdrukkelijk de door Opdrachtgever van toepassing verklaarde algemene voorwaarden van de hand en heeft deze dan ook nimmer geaccepteerd.

  2.2    Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden en/of van het bepaalde in een Overeenkomst zijn slechts bindend indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk tussen Partijen zijn overeengekomen en deze zijn ondertekend door een daartoe bevoegde functionaris van beide Partijen.

  2.3    Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle overige rechtsverhoudingen tussen Opdrachtgever en CED, ook na het beëindigen van de Overeenkomst, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders schriftelijk overeenkomen. De Algemene Voorwaarden zijn ook op eventuele nadere of vervolgovereenkomsten tussen Partijen van toepassing.

  2.4    CED behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden gedurende de looptijd van de Overeenkomst eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen en aanvullingen zullen per e-mail bekend worden gemaakt aan Opdrachtgever en zullen op zijn vroegst vijftien (15) dagen na kennisgeving worden ingevoerd. Indien Opdrachtgever onoverkomelijke bezwaren heeft tegen de wijzigingen en aanvullingen zullen CED en Opdrachtgever hierover in overleg treden om tot een redelijke oplossing te komen.

  2.5    De in artikel 2.4 bedoelde beëindigingsmogelijkheid van Opdrachtgever geldt niet indien de eenzijdige wijziging door CED is gedaan uit hoofde van een wettelijke of regelgevende verplichting om de Algemene Voorwaarden te veranderen op een manier die CED niet toestaat de termijn van vijftien (15) dagen af te wachten of wanneer de Algemene Voorwaarden veranderd moeten worden om een onvoorzien en dreigend gevaar te ondervangen in verband met de bescherming van de Diensten, Opdrachtgever of andere zakelijke gebruikers tegen fraude, malware, spam, inbreuken in verband met de persoonsgegevens of andere risico’s op bijvoorbeeld het gebied van cyberbeveiliging.

   

  3.      Offertes en Totstandkoming Overeenkomsten

  3.1    Indien en voor zover offertes/aanbiedingen van CED worden gebaseerd op door of namens Opdrachtgever verstrekte informatie, dan mag CED van de juistheid en volledigheid hiervan uitgaan.

  3.2    Alle door CED gedane offertes/aanbiedingen zijn gedurende een door CED aan te geven termijn geldig en geschieden tegelijkertijd geheel vrijblijvend. CED kan de offerte/aanbieding nog gedurende vijftien (15)  werkdagen na de ontvangst van de aanvaarding herroepen, waardoor er geen Overeenkomst tot stand komt. Indien CED de aanbieding niet binnen vijftien (15) werkdagen herroept komt de Overeenkomst tot stand door de aanvaarding van de aanbieding van Opdrachtgever.

  3.3    Indien in de aanvaarding van Opdrachtgever voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte/aanbieding zijn opgenomen, komt in afwijking van het bepaalde in artikel 3.2 de Overeenkomst pas tot stand, indien CED aan Opdrachtgever schriftelijk heeft bericht met deze afwijkingen van de offerte/aanbieding in te stemmen. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 Burgerlijk Wetboek bindt een van de offerte/aanbieding op ondergeschikte punten afwijkende aanvaarding door Opdrachtgever CED niet, maar komt een Overeenkomst in dat geval tot stand op de voorwaarden en bepalingen van de offerte van CED.

  3.4    Alle door CED gedane offertes/aanbiedingen en informatie, inclusief begrotingen, plannen, catalogi of andere bescheiden, zijn uitsluitend voor de geadresseerde bestemd. Indien Opdrachtgever niet de geadresseerde is, kan deze geen rechten hieraan ontlenen.

  3.5    Alle door CED gedane offertes/aanbiedingen en informatie, inclusief begrotingen, plannen, catalogi of andere bescheiden zijn zo nauwkeurig mogelijk omschreven, maar kunnen nimmer worden gezien als enige garantie. Deze zijn voor CED slechts bindend, indien CED zulks uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd.

  3.6    Is er meer dan één (1) Opdrachtgever, dan is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst en voor de (betaling van de) bedragen die uit hoofde van de Overeenkomst aan CED toekomen.

   

   

  4.      Duur Overeenkomst, opzegging en ontbinding

  4.1    Een Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd voor de periode zoals omschreven in de Overeenkomst. Behoudens tijdige opzegging conform artikel 4.2 wordt de Overeenkomst geacht daarna voor een zelfde periode stilzwijgend en automatisch opnieuw te zijn ingegaan onder dezelfde voorwaarden en bepalingen als eerder tussen Partijen overeengekomen. 

  4.2    Opzegging van de Overeenkomst dient te geschieden bij e-mail door een bevoegde vertegenwoordiger van de opzeggende Partij, gericht aan de directie van de opgezegde Partij, voor het einde van de overeengekomen contractperiode met inachtneming van een minimale opzegtermijn van drie (3) maanden tegen het einde van een kalendermaand.

  4.3    Partijen zijn gerechtigd de Overeenkomst tussentijds, zonder rechterlijke tussenkomst, per aangetekende brief geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen, indien:

  a.     De andere Partij surséance van betaling aanvraagt of verkrijgt;

  b.     Voor of door de andere Partij (eigen) faillissement wordt aangevraagd of wordt verleend;

  c.      De andere Partij schuldeisers een onderhands akkoord aanbiedt, wordt geliquideerd of zijn onderneming staakt;

  d.     De andere Partij zijn verplichtingen op grond van de wet en op grond van deze Algemene Voorwaarden en uit de Overeenkomst, niet nakomt, ook niet – indien dit een tekortkoming betreft die ongedaan kan worden gemaakt – nadat een ingebrekestelling is verstuurd waarin aan de andere Partij een redelijke termijn is gesteld alsnog na te komen; 

  e.     De andere Partij na het sluiten van de Overeenkomst zijn bedrijf overdraagt aan een derde en deze overdracht zodanig negatieve gevolgen heeft voor de andere Partij dat van haar in redelijkheid niet kan worden verlangd dat de Overeenkomst wordt voortgezet;

  f.      De andere Partij een werknemer van CED of Opdrachtgever voor of tijdens het uitvoeren van de Overeenkomst steekpenningen dan wel andere zaken van enigerlei geldelijke waarde aanbiedt teneinde het resultaat van de dienstverlening te beïnvloeden.

   

  5.      Uitvoering van de Overeenkomst en inschakelen derden

  5.1    Opdrachtgever is er te allen tijde toe gehouden om – ook ongevraagd – al die gegevens, bescheiden en informatie aan CED te verstrekken, waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat die voor CED of voor de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn en Opdrachtgever staat jegens CED in voor de juistheid en volledigheid van de aangeleverde bescheiden en informatie. Indien Opdrachtgever niet aan deze verplichting voldoet is iedere vorm van aansprakelijkheid van CED volledig uitgesloten (waarmee niet is gezegd dat CED aansprakelijkheid aanvaardt indien Opdrachtgever wel aan deze verplichting voldoet; in dat geval geldt het bepaalde in artikel 8, 9 en 10 van deze Algemene Voorwaarden onverkort).

  5.2    Bij opdrachten staat de Opdrachtgever ervoor in dat bij het verzamelen, opslaan en afstaan aan CED van de relevante gegevens en bescheiden is voldaan aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Tevens staat de Opdrachtgever ervoor in dat CED gerechtigd is die gegevens en bescheiden zelf te verwerken en te raadplegen.

  5.3    Voor zover CED, haar medewerkers of derden schade lijden als gevolg van het niet nakomen van de in het eerste en tweede lid omschreven verplichtingen, is de Opdrachtgever verplicht de schade te vergoeden en CED ter zake te vrijwaren.

  5.4    Alle door CED genoemde termijnen worden zoveel mogelijk in acht genomen, maar gelden slechts als indicatie en nooit als fatale termijnen. Overschrijding van deze termijnen door CED geeft Opdrachtgever nooit recht op een boete of op schadevergoeding of het recht om enige voor hem uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting niet na te komen of op te schorten.

  5.5    CED heeft het recht om de werkzaamheden naar eigen inzicht uit te voeren en is bevoegd en gerechtigd om de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de Overeenkomst aan een derde op te dragen.

  5.6    De keuze van een door CED in te schakelen derde zal, waar mogelijk, geschieden in overleg met de Opdrachtgever met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. 

  5.7    Opdrachtgever onthoudt zich van activiteiten welke CED bij de uitvoering van de Overeenkomst kunnen belemmeren of haar activiteiten kunnen doorkruisen.

   

  6.      Prijzen en tarieven

  6.1    Tenzij anders vermeld zijn de door CED opgegeven prijzen berekend in euro’s, exclusief BTW, andere heffingen en belastingen, exclusief meerwerk en exclusief (eventuele) reis- en verblijfkosten en voorschotten verbonden aan de uitvoering van de Overeenkomst.

  6.2    In de Overeenkomst kan een honorarium op uurbasis, een van tevoren tussen Partijen overeengekomen promillage, een fixed fee of een andere vergoeding worden overeengekomen, ook als die niet in deze Algemene Voorwaarden nader is geregeld. Daarbij kan onder meer rekening worden gehouden met de inhoud, strekking en doel van de Overeenkomst.

  6.3    CED behoudt zich het recht voor om de tarieven elk jaar per 1 januari te wijzigen conform de Loonindex van het CBS (contractuele loonkosten per uur; index 2010=100), waarbij als peildatum 1 oktober van het voorgaande jaar wordt genomen.

  6.4    CED behoudt zich het recht voor om over te gaan tot het verhogen van de prijzen tijdens de duur van de Overeenkomst, indien er sprake is van een verhoging van de kostprijs verbonden aan de uitvoering van de Overeenkomst en indien er sinds het aangaan van de Overeenkomst een periode van drie (3) maanden verstreken is. Indien de prijsverhoging meer dan tien procent (10%) bedraagt, heeft Opdrachtgever binnen vijf (5) werkdagen nadat de prijsverhoging door CED per e-mail aan Opdrachtgever bekend is gemaakt de tijd om de Overeenkomst te beëindigen door middel van een e-mail.

  6.5    Indien door CED of door (een) door CED ingeschakelde derde(n) in het kader van de Overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos de zorg voor de aldaar in redelijkheid gewenste faciliteiten.

   

  7.      Facturatie, betaling en rente

  7.1    Betaling van facturen dient – zonder enige korting, opschorting of verrekening – plaats te vinden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum.

  7.2    Betaling van een factuur dient plaats te vinden door middel van overmaking of storting van het verschuldigde bedrag op een door CED op de factuur aangewezen bankrekening. 

  7.3    De op de bankafschriften van CED aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als de dag van betaling aangemerkt.

  7.4    Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met de tijdige en volledige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente verschuldigd op grond van artikel 6:119a BW. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Dit doet niets af aan het recht van CED op  het vorderen van de incassokosten zoals bepaald in artikel 7.5 van deze Algemene Voorwaarden.

  7.5    Indien de Opdrachtgever in verzuim blijft ter zake van zijn betalingsverplichtingen komen alle werkelijk gemaakte gerechtelijke kosten en de buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het door de Opdrachtgever verschuldigde bedrag (met inbegrip van de in artikel 7.4 genoemde rente), zulks met een minimum van EUR 200,-.

   

  7.6    Indien CED ten behoeve van de uitvoering van haar dienstverlening derden inschakelt, is zij te allen tijde gerechtigd deze kosten aan Opdrachtgever door te belasten, ongeacht de termijn die verstreken is tussen de uitvoering van de opdracht en het toesturen van de factuur. Een vordering ten aanzien van deze kosten behoudt haar werking ook nadat de Overeenkomst tussen Partijen is geëindigd.

  7.7    Het is Opdrachtgever niet toegestaan om enige schuld die hij aan CED heeft, zij het uit hoofde van een Overeenkomst, zij het uit anderen hoofde, te verrekenen met enige vordering die Opdrachtgever op CED mocht hebben, zij het uit hoofde van de Overeenkomst, zij het uit anderen hoofde.

  7.8    Alle door de Opdrachtgever verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente, door CED gemaakte invorderingskosten en schadevergoedingen en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande factuur.

  7.9    CED is in ieder geval gerechtigd haar dienstverlening op te schorten wanneer (onbetwiste) facturen ouder dan zestig (60) dagen niet zijn voldaan. Voor betwiste facturen geldt het bepaalde in art. 8.2.

   

  8.      Verval van rechten door niet-protesteren en klachten

  8.1    Alle vermeende rechten van Opdrachtgever wegens tekortkomingen in de nakoming van haar verplichtingen door CED dienen schriftelijk en onderbouwd te worden ingeroepen binnen dertig (30) kalenderdagen nadat Opdrachtgever de tekortkoming in de nakoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, bij gebreke waarvan de rechten van Opdrachtgever ter zake vervallen. Onder onderbouwd wordt in deze zin begrepen: onder nauwkeurige opgave van de aard en grond van de tekortkoming/klacht. Eventuele rechten van Opdrachtgever vervallen direct indien Opdrachtgever zonder uitdrukkelijke schriftelijke voorafgaande toestemming van CED zelf een tekortkoming in de nakoming heeft trachten te (doen) verhelpen.

  8.2    Een beroep op de onjuistheid van een factuur dient onder opgaaf van redenen schriftelijk, en onderbouwd binnen eenentwintig (21) dagen na de factuurdatum bij CED te worden ingediend, bij gebreke waarvan alle rechten van Opdrachtgever ter zake vervallen.

  8.3    Alle vermeende rechten van Opdrachtgever, waaronder de mogelijkheid tot het doen van een beroep op de onjuistheid van de factuur door Opdrachtgever, zoals omschreven in artikel 8.1 en 8.2, vervallen in ieder geval na verloop van een periode van twaalf (12) maanden. Na het verstrijken van deze termijn worden klachten, waaronder bezwaren tegen facturen, ook niet meer door CED in behandeling genomen.

  8.4    Slechts indien en voor zover klachten door Opdrachtgever te goeder trouw en conform hetgeen in dit artikel 8 bepaalde zijn ingediend, schorten deze de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever op voor uitsluitend het betwiste gedeelte van de factuur totdat daarover is beslist. 

  8.5    Mededelingen van Opdrachtgever als bedoeld in artikel 8.1 en 8.2 schorten de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever op het niet betwiste deel van een factuur niet op en geven geen recht op korting of verrekening van het niet betwiste deel van een factuur. 

  8.6    Indien klachten door Opdrachtgever niet te goeder trouw zijn ingediend, is Opdrachtgever gerechtigd om over het nog verschuldigde bedrag van de factuur de wettelijke (handels)rente te vorderen vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim was.

  8.7    Indien klachten door CED gegrond worden bevonden, zal CED, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, de Overeenkomst alsnog correct nakomen.

  8.8    Retournering van het factuurbedrag op grond van klachten kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van CED. CED bepaalt de voorwaarden waaronder de retournering van de bedragen geschiedt.

   

  9.      Aansprakelijkheid

  9.1    Onverminderd het elders in de Algemene Voorwaarden bepaalde aanvaardt CED, ongeacht de grondslag van de vordering, geen enkele aansprakelijkheid voor schade die Opdrachtgever lijdt, behoudens indien de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van CED of van haar directie of leidinggevenden of (behoudens het bepaalde in artikel9.4) van de hulppersonen van CED.

  9.2    Mocht CED geen beroep op de aansprakelijkheidsuitsluiting als bedoeld in artikel 9.1 toekomen, dan is de aansprakelijkheid van CED jegens Opdrachtgever beperkt tot de hoogte van de factuurwaarde, exclusief btw. 

  9.3    Onverminderd het bepaalde in artikel 9.1 en 9.2 is de aansprakelijkheid van CED voor indirecte schade, waaronder onder meer (niet uitsluitend) wordt verstaan: gederfde winst, gederfde omzet, goodwill, reputatieschade, gevolgschade en gemiste (zakelijke) kansen, te allen tijden uitgesloten.

  9.4    Als CED ter uitvoering van de Overeenkomst een derde inschakelt voor te verlenen zorg of pechhulp in het buitenland (waaronder mede begrepen bergers, ziekenhuizen, artsen, etc.), is CED nimmer aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van het handelen en/of nalaten van deze derden, tenzij de schade aan opzet of grove schuld van CED is te wijten.

  9.5    Indien CED in verband met de uitvoering van de Overeenkomst jegens derden aansprakelijk wordt gehouden voor schade waarvoor de aansprakelijkheid jegens de Opdrachtgever in het voorgaande is uitgesloten of beperkt, is de Opdrachtgever gehouden CED ter zake daarvan te vrijwaren.

  9.6    Opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade door Opdrachtgever toegebracht aan het personeel, aan door CED ingeschakelde derden of hulppersonen en/of aan de eigendommen van CED en/of voor schade ontstaan naar aanleiding van inlichtingen en aanwijzingen, door of vanwege Opdrachtgever aan CED of aan door CED ingeschakelde derden gegeven.

   

  10.   Overmacht en Onvoorziene omstandigheden

  10.1 Indien zich na de totstandkoming van de Overeenkomst omstandigheden voordoen of bekend worden die CED bij het aangaan van de Overeenkomst niet kende, noch behoorde te kennen, als gevolg waarvan CED haar verplichtingen jegens Opdrachtgever niet of niet tijdig of niet in ongewijzigde vorm kan nakomen, komt CED niet in gebreke te verkeren en is CED gerechtigd haar verplichtingen op te schorten zonder enige aansprakelijkheid voor schade en/of kosten van Opdrachtgever.

  10.2 Onder overmacht wordt verstaan: elke omstandigheid die CED redelijkerwijze niet heeft kunnen vermijden of voorkomen of waarvan CED de gevolgen redelijkerwijze niet heeft kunnen verhinderen en waardoor de nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk wordt verhinderd, alsmede - voor zover niet reeds onder de voorgaande, algemene bewoordingen begrepen – oorlog of oorlogsgevaar, epidemieën, pandemieën, oproer, werkstakingen onder het personeel van CED of onder het personeel van door CED ingeschakelde derden (zowel georganiseerd als ongeorganiseerd), calamiteiten, (natuur)rampen, ongevallen, overheidsmaatregelen, vertragingen in / uitblijven van dienstverlening door derden die CED heeft ingeschakeld, transportmoeilijkheden, brand en storingen in het bedrijf van CED of in het bedrijf van door CED ingeschakelde derden, weersgesteldheid die uitvoering van de Overeenkomst vertraagt c.q. onmogelijk maakt, een (landelijke) storing voor telefonie, uitval van of storingen in de elektriciteit en/of telefoonlijnen, (distributed denial of service aanvallen en/of andersoortige cyberaanvallen en overmacht aan de zijde van toeleveranciers van CED.

  10.3 Indien als gevolg van overmacht nakoming door een Partij blijvend onmogelijk is, heeft de andere Partij het recht te vorderen dat de Overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering daarvan door de andere Partij mogelijk blijft, tenzij zulks in de gegeven omstandigheden in redelijkheid niet van de eerstgenoemde Partij gevergd kan worden en ontbinding gerechtvaardigd is. In laatstbedoeld geval is die Partij gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat de andere Partij enig recht op schadevergoeding kan doen gelden. Indien nakoming door CED blijvend onmogelijk is geworden en de Overeenkomst overeenkomstig het bepaalde in dit artikellid is/wordt ontbonden, dan is Opdrachtgever verplicht voor zijn rekening en risico de door CED reeds ingezamelde materialen en bescheiden terug te nemen.

  10.4 Indien als gevolg van overmacht nakoming door een Partij tijdelijk onmogelijk is, mag de andere Partij haar verplichtingen onder de Overeenkomst opschorten zonder jegens de eerstgenoemde Partij aansprakelijk te worden gesteld voor schade en/of kosten. Indien de periode waarin een Partij door overmacht haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet of niet geheel na kan komen langer duurt dan zestig 60 dagen, dan heeft die Partij het recht om de Overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring aan de andere Partij, zonder jegens de andere Partij tot enige schadevergoeding verplicht te zijn. Indien nakoming door CED blijvend onmogelijk is geworden en de Overeenkomst overeenkomstig het bepaalde in dit artikellid is/wordt ontbonden, dan is Opdrachtgever in dat geval ertoe verplicht om voor eigen rekening en risico de door CED reeds ingezamelde materialen en bescheiden terug te nemen. 

  10.5 Indien CED zich op overmacht beroept en al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is CED gerechtigd het verrichte dan wel het te verrichten gedeelte afzonderlijk aan Opdrachtgever te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.

  10.6 Indien de Opdrachtgever weet of vermoedt dat hij in de nabije toekomst in een situatie van overmacht zal komen te verkeren, dient hij CED hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen.

   

  11.   Geheimhouding en Persoonsgegevens

  11.1 Partijen maken hetgeen hen bij de uitvoering van de Overeenkomst ter kennis komt en waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen of redelijkerwijs kunnen vermoeden op geen enkele wijze verder bekend, behalve voor zover enig wettelijk voorschrift of een rechtelijke uitspraak hen tot bekendmaking daarvan verplicht.

  11.2 Partijen verklaren bij de uitvoering van de Overeenkomst alle relevante wet- en regelgeving op het gebied van de privacy en de bescherming van persoonsgegevens in acht te nemen, waaronder (maar niet beperkt tot) de AVG en daarop gebaseerde wet- en regelgeving. Elke Partij is zelf de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die zij ontvangt van de andere Partij in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. Voor een uitgebreide beschrijving over de omgang van CED met persoonsgegevens wordt verwezen naar het Privacy Statement van CED. 

   

  12.   Intellectueel eigendomsrecht

  12.1 De rechten met betrekking tot alle goederen, documenten en/of diensten, die door CED in het kader van de Overeenkomst worden gebruikt - waaronder begrepen, maar niet beperkt tot analyses, modellen, overzichten, technieken e.d. - of die het resultaat zijn van de door CED krachtens de opdracht verrichte werkzaamheden - waaronder begrepen adviezen, rapporten, verslagen, begrotingen, plannen, catalogi of andere bescheiden e.d. - berusten uitsluitend bij CED, voor zover die rechten niet (tevens) aan derden, niet zijnde Opdrachtgever, toekomen.

  12.2 Alle rechten van intellectuele eigendom waaronder met name begrepen, maar uitdrukkelijk niet beperkt tot, auteursrechten op verstrekte adviezen, rapporten, verslagen, begrotingen, plannen, catalogi of andere bescheiden met betrekking tot hetgeen (mede) door de Overeenkomst tot stand is gebracht, berusten bij CED. De Overeenkomst strekt op geen enkele wijze tot overdracht van enig recht van intellectuele eigendom, noch tot enige licentie.

  12.3 Opdrachtgever is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CED niet bevoegd tot openbaarmaking of vermenigvuldiging van de in artikel 12.1 en artikel 12.2 en bedoelde goederen, documenten en/of diensten, noch tot gebruik daarvan voor een ander doel of terbeschikkingstelling daarvan aan andere personen, dan waarvoor of voor wie de betreffende goederen, documenten en/of diensten bestemd zijn. Dit verbod omvat tevens het uitdrukkelijk of stilzwijgend toestaan van voormelde handelingen.

  12.4 CED is niet aansprakelijk voor aanspraken en/of vorderingen van derden wegens schending van hun auteurs-, octrooi-, licentie-, merken-, modellen- en andere rechten hoe ook genaamd in verband met door CED verrichte diensten, indien CED die rechten geschonden mocht hebben door gebruik te maken van gegevens(dragers), geschriften of voorwerpen, die aan CED door of vanwege Opdrachtgever ter nakoming van de Overeenkomst zijn verstrekt. Voor bedoelde aanspraken en/of vorderingen vrijwaart Opdrachtgever CED volledig.

  12.5 Indien de Opdrachtgever toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van zijn verplichtingen welke voortvloeien uit de Overeenkomst, is deze niet gerechtigd een document als genoemd in artikel 12.1 en artikel 12.2 te gebruiken of op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, zonder vooraf schriftelijke toestemming van CED te hebben verkregen.

  12.6 Indien Opdrachtgever in strijd handelt met dit artikel 122, is Opdrachtgever onmiddellijk in verzuim en is CED bevoegd om zonder voorafgaande ingebrekestelling aan Opdrachtgever een boete op te leggen van EUR 1.000,-- per dag (daaronder ook begrepen gedeelte van een dag) dat de Opdrachtgever in strijd handelt met dit artikel 122, welke boete onmiddellijk opeisbaar zal zijn. De verschuldigdheid van deze boete laat het recht op nakoming, schadevergoeding en/of ontbinding van de Overeenkomst onverlet, zodat het recht om betaling van deze boete te vorderen naast voornoemde rechten kan worden uitgeoefend door CED.

   

  13.   Toepasselijk recht en geschillen

  13.1 Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en CED is Nederlands recht van toepassing.

  13.2 Alle geschillen die in verband met deze Overeenkomst tussen Partijen mochten ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter bij de rechtbank Rotterdam, maar niet eerder dan nadat Partijen in onderling overleg hebben getracht het ontstane geschil te beëindigen.    

   

  14.   Onverbindendheid

  14.1 Indien één of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst nietig of vernietigbaar zijn of om andere redenen ongeldig of onverbindend zijn, dan blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst van kracht. In plaats van de nietige, vernietigde, ongeldige of onverbindende bepaling van de Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst worden Partijen geacht in plaats daarvan een bepaling te zijn overeengekomen die wel geldig, verbindend en rechtens afdwingbaar is en die de bedoeling en geest van de nietige, vernietigde, ongeldige of onverbindende bepaling het meest benadert.

  EMN
  EMN - Part of CED Group
  © Copyright CED 2023
  Volg ons:LinkedIn
  Privacy policyAlgemene voorwaarden
  © Copyright CED 2023